Vedtægter

§1  Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Aarhus Fremad.
Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune.
Foreningen er stiftet den 12. juni 1897.

§2  Foreningens formål
Foreningens formål er:
1. At give lokalområdets beboere og øvrige interesserede mulighed for udøvelse af de af foreningen udvalgte idrætsgrene.
2. At deltage i turneringer og stævner.
3. At tilstræbe godt kammeratskab og positivt samvær.

Foreningen tilbyder frivilligt foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.
Foreningen er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§3  Foreningens bomærke
Foreningens bomærke er en ligesidet sort trekant med opadvendt spids på en cirkelrund bund. Klubdragten til konkurrence skal være forsynet med foreningens bomærke.

 

 

§4  Foreningens organisation
Foreningen består af en hovedforening, der varetager og koordinerer fælles opgaver og anliggender, samt pt. 4 økonomisk og idrætsligt selvstændige afdelinger.

 

 

 

 

 

§5  Foreningens drift
Hovedforeningens drift finansieres ved kontingentbetaling fra afdelingerne, bidrag fra støtteforanstaltninger og sponsorer samt offentlige tilskud.

Ved fælles arrangementer tilfalder et eventuelt overskud hovedforeningen, ligesom et eventuelt underskud dækkes af denne. Et eventuelt overskud i hovedforeningen skal anvendes til foreningens videre drift.

Afdelingernes drift finansieres ved kontingentbetaling fra medlemmer, bidrag fra støtteforanstaltninger og sponsorer samt offentlige tilskud. Et eventuelt overskud i en afdeling skal anvendes til afdelingens videre drift.

§6  Medlemmer
Alle aktive kan optages som medlem i en eller flere afdelinger under hovedforeningen.

Ved aktive i en afdeling forstås alle kontingentbetalende personer inkl. frivillige hjælpere, ledere m.fl. med eventuelt frikontingent i henhold til de af afdelingsbestyrelsen vedtagne regler.

Optagelse i foreningen (afdelingen) sker ved henvendelse til træner, leder eller bestyrelsesmedlem i de respektive afdelinger.

Et medlem betragtes som udmeldt af foreningen (afdelingen), når den pågældende ikke har betalt sit kontingent med udgangen af kalenderåret, eller senest 1 måned efter at der er rykket for det.

Udnævnelse af et æresmedlem i foreningen sker ved beslutning på et hovedbestyrelsesmøde efter indstilling fra en afdelingsbestyrelse. Æresmedlemmet tildeles foreningens æresnål.

Medlemmer, der ikke overholder foreningens love eller som modarbejder foreningens interesser, f.eks. ved dårlig opførsel eller ved handling til skade for foreningens omdømme, kan efter afdelingsbestyrelsens beslutning ekskluderes.

Den ekskluderede kan fordre sin sag behandlet på førstkommende generalforsamling i hovedforeningen, og har her et medlems beføjelser. Eksklusionen skal for at være gyldig vedtages med mindst halvdelen af de afgivne stemmer. Er vedkommende medlem af hovedbestyrelsen, har vedkommende ved afstemningen ikke stemmeret.

§7  Foreningens ledelse
Foreningens øverste myndighed er hovedforeningens generalforsamling.

Afdelingernes øverste myndighed er afdelingsgeneralforsamlingerne.

§8  Kontingent
Afdelingskontingent til hovedforeningen fastsættes af hovedforeningens generalforsamling.
Medlemskontingent til afdelingen fastsættes af afdelingsgeneralforsamlingen

Medlemskontingent til afdelingen skal ske ved indbetaling til afdelingens bank- eller girokonto. I tennisafdelingen sker kontingentbetaling dog efter særlige regler (betaling af spillernumre)

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§9  Generalforsamlingerne

Hovedgeneralforsamlingen
Den ordinære generalforsamling i hovedforeningen afholdes en gang om året i april måned. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Afdelingernes beretninger.
 4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab.
 5. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering.
 6. Indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af kontingent fra afdelingerne.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes §10.
 9. Valg af 2 revisorer.
 10. Eventuelt.

Adgang til generalforsamlingen har kun de i §6 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

Stemmeret har kun de i §6 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme.

Afdelings-generalforsamlingerne
De ordinære generalforsamlinger i afdelingerne afholdes en gang om året i perioden november til marts måned.  Generalforsamlingerne afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af afdelingens reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af afdelingens budget til orientering.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af medlemskontingent i afdelingen.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt evt. suppleant i hh. til vedtægternes §10.
 8. Valg af unge observatører.
 9. Valg af ungdomsudvalg (afdelinger med ungdomsafdeling).
 10. Valg af 2 revisorer.
 11. Eventuelt.

Adgang til afdelings-generalforsamlingen har kun de i §6 nævnte medlemmer af afdelingen, samt hvem afdelingsbestyrelsen måtte have inviteret.

Stemmeret har kun de i §6 nævnte medlemmer af afdelingen. Hvert medlem har en stemme

Fælles retningslinjer for generalforsamlingerne
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

For at have stemmeret på generalforsamlingen skal man være fyldt 16 år. For at blive indvalgt i bestyrelsen skal man være fyldt 18 år.

Revisorer vælges for 1 år af gangen.

Generalforsamlingen indkaldes via enten medlemsblad, opslag, hjemmeside, E-mail eller ved særskilt brev til de enkelte medlemmer med mindst tre ugers varsel. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag samt regnskab være tilgængelige for medlemmerne ved henvendelse til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det.
30 medlemmer eller mindst 1/3 af medlemmerne kan, ved skriftlig begæring fremsat for bestyrelsen forlange ekstraordinær generalforsamling afholdt med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, med angivelse af dagsorden, via enten medlemsblad, opslag, hjemmeside, E-mail eller ved særskilt brev til de enkelte medlemmer med mindst to ugers varsel.

§10  Bestyrelsernes sammensætning

Hovedbestyrelsen
Hovedgeneralforsamlingen vælger til ledelse af arbejdet en bestyrelse som mindst består af en formand, en kasserer og en sekretær samt formændene for de til enhver tid eksisterende afdelinger.

Formand, kasserer og sekretær må ikke være bestyrelsesmedlemmer i afdelingerne.

Formand, kasserer og sekretær skal vælges direkte af generalforsamlingen. Medlemmer til hovedbestyrelsen vælges for to år ad gangen. Formanden er på valg i ulige år, øvrige medlemmer er på valg i lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og supplerer sig selv ved eventuelle frafald.

Atletik-, fodbold-, håndbold-, og tennisafdelingerne
Afdelingsgeneralforsamlingen vælger til ledelse af arbejdet en bestyrelse som mindst består af en formand, en kasserer og en sekretær.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. 

Formand, kasserer og sekretær skal vælges direkte af generalforsamlingen. Formanden er på valg i ulige år, kasserer og sekretær er på valg i lige år.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt, så halvdelen er på valg i lige år, og den anden halvdel i ulige år.

Ved frafald i bestyrelsen konstituerer og/eller supplerer resten sig selv.

Generalforsamlingen vælger til ledelse af ungdomsarbejdet et ungdomsudvalg bestående af mindst 5 personer. Udvalget konstituerer sig selv med en ungdomsformand.

Ungdomsudvalgets formand bliver automatisk medlem af afdelingsbestyrelsen.

Fælles for alle bestyrelser
Op til 3 unge under 18 år vælges af de unge selv som “unge observatører” i bestyrelsen uden stemmeret og ansvar. Valget finder sted på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejning af lokaler m.m. til foreningen, samt

Advokater, revisorer og lignende rådgivere for foreningen samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejning af lokaler m.m. til foreningen, samt

Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er, at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Endvidere kan Byrådet fravige habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når Byrådet skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.

§11  Bestyrelsernes opgaver og virke
Hovedforeningens og afdelingernes daglige ledelse varetages af de respektive bestyrelser.

Hovedbestyrelsen kan til enhver tid oprette nye afdelinger.

Bestyrelserne er ansvarlige overfor Århus Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

Bestyrelserne udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.

Bestyrelserne indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.

Bestyrelserne fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker efter aftale i afdelingerne.

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af mødedeltagerne.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§12  Budget, ansøgning, regnskab og revision
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret). Afdelingerne kan vælge mellem to former for regnskabsår, enten kalenderår eller en anden 12-måneders periode tilrettelagt efter afdelingens sportslige aktiviteter (sæson).

Årsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

Afdelingernes godkendte beretninger og årsregnskaber skal efter de respektive generalforsamlinger indsendes til hovedforeningen. Afdelingernes kontingent til hovedforeningen skal fremgå af regnskabet.

Det særlige tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Aarhus Kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokaletilskud. Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor.

De valgte revisorer må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

Årsregnskabet skal revideres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende kommunale retningslinjer for foreninger, der modtager tilskud.

§13  Tegningsret
Hovedforeningen/afdelingerne tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§14  Hæftelse
Hovedforeningens bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for det tilskud, som hovedforeningen har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

For de forpligtigelser, der påhviler hovedforeningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue i hovedforeningen.

Afdelingernes bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for det tilskud, som afdelingen har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

For de forpligtigelser, der påhviler de enkelte afdelinger i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue i de respektive afdelinger.

§15  Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal godkendes af hovedforeningens generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Aarhus Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

§16  Ophør
Beslutning om nedlæggelse eller likvidation af en afdeling skal ske på en ekstraordinær afdelings-generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. Efter vedtagelsen skal beslutningen godkendes af hovedbestyrelsen.

Beslutning om opløsning af foreningen skal ske på en hoved-generalforsamling med 3/4 af samtlige medlemmers stemmer. Opnås dette flertal ikke, indkaldes til en ny hoved-generalforsamling, der skal være afholdt senest 1 måned efter den foregående, hvor opløsningen kan vedtages med 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer.

Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.

 

 

 

 

Vedtægterne er senest ændret  på generalforsamlingen i april 2020 .

Formand: Gunnar K. Jensen

Kasserer og sekretær: Kim Rønde Olesen

Kontaktansvarlig: Jan Møller Nielsen

Dirigent: Ole Juul Christensen